ÁSZF

Fermenta Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozza a Fermenta Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint eladó tevékenységi körében értékesített áruk adásvételének szabályait, ekként különösen vevővel létrejövő egyedi adásvételi szerződéssel összefüggő lényeges körülményeket, az adásvételi szerződés lényeges tartalmát és az esetleges vitarendezést.

Fogalmak:

Eladó: Fermenta Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 2049 Diósd,Vadrózsa utca 9., Cg.: 13-09-134303, adószám: 10847127-2-13, Képviseli: Kovács Miklós ügyvezető)

Vevő: Jelen ÁSZF vonatkozásában vevőnek minősül minden az Eladó tevékenységi körében árusított termék vonatkozásában vásárlási megrendelést leadó, vagy az egyedi szerződést Vevőként megkötő személy, továbbá vita esetén az is, aki a leszállított árut tulajdonszerzés vagy feldolgozás, illetve kereskedés céljával birtokba veszi, vagy egyébként az áru ellenértékének megfizetésére kötelezettséget vállal, így különösen a számlán vagy a szállítólevélen szereplő Vevő.

Jogcím: az Eladó tevékenységi körében árusított termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházása jogcíme: adásvétel, Eladó követelésének jogcíme: vételár

1. Általános megállapítások

A jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket minden, az Eladó és Vevő közt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megtett jognyilatkozatokra alkalmazni kell. A Vevő jelen ÁSZF-fel ellentétes, vagy attól eltérő feltételei nem válnak az egyedi szerződés részévé. A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének későbbi törlése, vagy esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés érvényét, és a létrejött vagy teljesült egyedi szerződések tartalmát nem érinti, az esetleges érvénytelen rendelkezést annak célját megvalósítva módosítani kell, vagy elszámolás érdekében hatályossá nyilvánítani.

Az Eladó által jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződésekre, azzal kapcsolatos jogviszonyra, minden megtett jognyilatkozatokra a magyar jog irányadó, valamint az Eladó székhelye szerinti magyar rendes bíróságok kizárólagos hatásköre és illetékessége irányadó. Vevő a magyar jog alkalmazását elfogadja és az Eladó székhelye szerinti rendes bíróságok illetékességének aláveti magát. Eladó és Vevő a Bécsben, 1980. évi április hó 11. napján kelt, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezmény (amelyet Magyarország az 1987. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett) rendelkezéseinek alkalmazását kölcsönösen kizárják.

A jelen ÁSZF rendelkezéseinek Vevő által történő elfogadása az Eladó által szállított és értékesített termékek megvásárlásának előfeltétele. Az ÁSZF rendelkezései elfogadásának minősül, ha a Vevő a termék megvásárlására ajánlatot tesz, vagy azt birtokba veszi. Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását igazolja, ha a Vevő a vételárat akár csak részben is teljesíti.

Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit részben vagy egészben megváltoztassa. Jelen ÁSZF valamennyi egyedi szerződésre irányadó, azok része, feltéve, hogy Eladó és Vevő közös írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén az egyedi szerződésben írásban rögzítettek értelemszerűen irányadóak.

2. A szerződés létrejötte

Az egyedi szerződés a megrendelés fax, e-mail, levél útján történő leadását és ezzel a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását követően, a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával (fax, e-mail, levél), ez utóbbi tartalma szerint, a Vevővel történő közlés időpontjában jön létre. A Vevő megrendelése utalhat Eladó korábbi árajánlatának tartalmára is, így az Eladó árajánlata a Megrendelés részévé válik. Az egyedi szerződéssel Felek megállapodnak abban, hogy Eladó eladja, Vevő megveszi a megrendelés Eladó általi visszaigazolásában szereplő termékeket a megjelölt vételáron. Az egyedi szerződés lényeges elemeit jelen ÁSZF és a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Az Eladó által küldött visszaigazolás hitelt érdemlően tanúsítja az adásvételi szerződés tárgyát képező termék fajtáját és mennyiségét, és a vételár összegét.

Eladó jogosult a megrendelést úgy is teljesíteni, hogy visszaigazolást a megrendelésről nem küld. Ilyen esetben az egyedi szerződés létrejöttét Vevő által átvett áruról kiállított szállítólevél, a követelés összegét pedig a szállítólevél alapján kiállított számla igazolja. Az áru átvételét a szállítólevélen Vevő vagy az általa megbízott személy, illetve munkaválló aláírása igazolja. Vevő kötelezettsége, hogy a szállítólevelet az arra jogosult személy írja alá.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a megrendelés adatai valódiságához kétség fér, tartalma önellentmondó, értelmezhetetlen, jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltér, úgy a szerződéskötést megtagadja, a megrendelést törölje, egyúttal a Vevőt erről értesítse.

Eladó fenntartja a jogot, hogy az értékesítésre vonatkozó ajánlatát a megrendelés visszaigazolásáig – tekintettel az árra, mennyiségre, szállítási lehetőségre és határidőre – módosíthassa. Eladó termékeinek felhasználására vonatkozó javaslatai a legjobb tudáson alapulnak, azonban Vevőnél történő felhasználás vonatkozásában, az alkalmazott körülmények ismeretének hiányában, semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Vevő által megtett szerződéses ajánlat hiányos, nem egyértelmű, és ebből fakadóan a szerződés Eladó általi teljesítése hibás, úgy a szavatossági igény teljesítésével összefüggő valamennyi többletköltség Vevőt terheli.

3. Árak

Más írásbeli megállapodás hiányában Eladó árai a szabványos, egyszer használatos csomagolást is beleértve, nettó 1 kg árura, ÁFA nélkül, euróban vagy forintban (az Eladó által Vevőnek küldött árajánlat szerint) értendők, és a konkrét megrendelés visszaigazolásáig bármikor változhatnak. Az Eladó az egyeztetett árakat adott esetben, az önköltségben (alapanyagok, fuvar, energia) és/vagy a közterhekben (adó, vám, illeték) tapasztalt áremelkedéshez igazíthatja. Rögzített árakról külön megállapodás szükséges.

Amennyiben a megrendelés több termékre vonatkozik, úgy az kifejezetten osztható szolgáltatásnak minősül, Eladó jogosult több részletben teljesíteni.

Amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően létrejött szerződés teljesítése Vevőnek felróhatóan 30 napot meghaladóan késik, úgy Eladó a teljes vételárra jogosult és a teljes vételár 31. napon esedékessé válik. Ezzel a nappal a kárveszély átszáll Vevőre.

4. Szolgáltatások teljesítése

Eladó vállalja, hogy Vevő írásbeli megrendelése alapján a meghatározott specifikáció szerinti minőségben és szállítási határidőben teljesíti az adott szolgáltatást. A szolgáltatás teljesítése eltérő megállapodás hiányában Eladó telephelyén: 2049 Diósd, Vadrózsa u. 9. szám alatt történik. A teljesítéssel – pontosabban az áru Vevő javára történő rakodásának megkezdésével – a kárveszély átszáll Vevőre. Eladó vállalhatja az általa szervezett szállítást is, mely esetben a szállítási címen történő megérkezéskor, a kirakodás megkezdésekor az áru vonatkozásában átszáll a kárveszély Vevőre. Eladó által szervezett szállítás esetén Vevő köteles az átvételkor jelen lenni, és az áru átvételét biztosítani. A teljesítés -vonatkozó írásbeli megállapodással- létrejöhet Vevő személyes átvételével, vagy Vevő által szervezett szállítás során is, mely esetekben a kárveszély az áru Vevő javára történő rakodásának megkezdésekor száll át Vevőre.

A szállítás során kiállításra kerülő szállítólevél teljesítési igazolásnak is minősül, hitelt érdemlően tanúsítja az adásvételi szerződés tárgyát képező termék fajtáját és mennyiségét, az adásvételi szerződés Eladó általi teljesítését, valamint az adásvételi szerződés tárgyát képező termék birtokának Vevőre történő átruházását (birtokátruházás).

5. Fizetési feltételek

Vevő köteles a termék ellenértékét, a vételárat a szállítást követő 8 napon belül megfizetni függetlenül attól, hogy a teljesítést elismeri vagy a számlát kézhez vette. Amennyiben a számlán eltérő, ennél hosszabb határidő szerepel, úgy ezt kell fizetési határidőnek tekinteni és Vevő köteles a számlán szereplő esedékesség szerint fizetési kötelezettségét teljesíteni. Vevő fizetési kötelezettsége a megrendelés visszaigazolásán alapszik, így az esetleges kifogásai, így például a számlával kapcsolatos esetleges kifogásai nem okozhatják azt, hogy késedelmesen teljesítse fizetési kötelezettségeit.

Eladó a számlát lehetőség szerint a szállítólevéllel együtt küldi meg, vagy a birtokátruházást követő 5 napon belül állítja ki és küldi meg Vevő részére. Vevő a termék ellenértékét a számlán szereplő fizetési határidőig köteles Eladó részére megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Ptk. szerződéskötéskor hatályos rendelkezései irányadóak azzal, hogy ahol a törvény szövege „jegybanki alapkamat”-ot említ, ott annak kétszeresét kell érteni. Fizetési késedelem esetén Eladó egy alkalommal felszólítja Vevőt a teljesítésre, amelynek sikertelensége esetére ügyvédet bíz meg a követelés érvényesítésével, amelynek 15.000,-Ft+ÁFA/óra díjazással járó többletköltségeit és a jogszabályban írt 40 EUR összegű költségátalányt Vevőre hárítja. Amennyiben a fizetési késedelem a 60 napot meghaladja, Eladó jogosult minden további teljesítést, illetve szerződéskötést megtagadni.

A számla késedelmes megküldése kifejezetten nem minősül a jogosult késedelmének.

A számla a szállítólevélben foglaltakat megerősítve, egyúttal azon túlmenően hitelt érdemlően tanúsítja az Eladó és a Vevő személyét, az adásvételi szerződés tárgyát képező termék fajtáját és mennyiségét, a tulajdonjog átszállásának jogcímét (adásvétel), a termék vételárát, Eladó követelésének jogcímét (vételár), valamint az adásvételi szerződés Eladó általi teljesítését.

6. Reklamáció

Vevő az adásvételi szerződés tárgyát képező termékek mennyiségét a birtokátruházással egyidejűleg köteles ellenőrizni, a hiányt Eladó képviselőjével közölni, és a mennyiséggel kapcsolatos szavatossági igényt a birtokátruházás napján köteles Eladóval írásban közölni. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a birtokátruházás napját követően bejelentett, mennyiséggel kapcsolatos szavatossági igény nem érvényesíthető.

Vevő az adásvételi szerződés tárgyát képező termékek minőségét a birtokátruházást követő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni, a minőséggel kapcsolatos szavatossági igényt a birtokátruházás napját követő 2 munkanapon belül köteles Eladóval írásban közölni. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a birtokátruházás napját követő 2 munkanapon túl bejelentett, minőséggel kapcsolatos szavatossági igény nem érvényesíthető.

A szavatossági igény írásbeli bejelentésében Vevő köteles pontosan megjelölni az érvényesíteni kívánt szavatossági igényt, amelyről később nem térhet át más szavatossági igény érvényesítésére.

Eladó a fentiek szerint bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet készít, amely jegyzőkönyv hitelt érdemlően tanúsítja a bejelentő személyét, a szavatossági igény jellegét (mennyiségi, minőségi), a bejelentés határidejét, az érvényesíteni kívánt szavatossági igényt. Vita esetében a fenti körülmények vonatkozásában a jegyzőkönyvben foglaltak az irányadóak.

Amennyiben Vevő szavatossági igénye alapos, Eladó elsődlegesen kicserélési kötelezettséggel tartozik. A hibás/hiányos áru szállításából eredő károkért Eladó csak a bizonyítottan neki felróható esetben vállal felelősséget.

7. Lemondott rendelések

Ha egy lemondott rendelés nincs érvénytelenítve az előre rögzített időszakon belül, Eladónak jogában áll a fennálló összeget számlázni, vagy a szerződés nem teljesülő részét visszavonni. Ebben az esetben Eladó a rendelési érték 30%-ára kárátalányként jogosult. Érvénytelenítésnek az minősül, ha Eladó az áru szállítását megelőzően kárátalány követelés nélkül tudomásul veszi a rendelés lemondását.

8. Szolgáltatás, információ és kereskedelmi tulajdonjogok

Vevő részére átadott minden receptúra, termékfejlesztés és szolgáltatás az Eladó egyedüli tulajdona. Eladó egy kizárólagos szerződés fennállásakor is olyan jogokkal bír, miszerint ezeknek a további felhasználásához is a hozzájárulása szükséges. A célok elérését biztosító valamennyi minta és dokumentum tulajdonjoga az Eladónál marad, Vevő azokat harmadik személynek csak Eladó beleegyezésével adhatja át. Az ÁSZF a minták szállítására, a szerződéses kapcsolatra, a fejlesztésre és a próbagyártáshoz történő szállításokra is vonatkozik. Vevő elfogadja, hogy az Eladó a termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információkat (például használat, tárolás, kezelés, adagolás) a legjobb tudása alapján szolgáltatja, de azok helyességéről Vevő részéről kísérletekkel és termékpróbákkal szükséges meggyőződni, és Eladó köteles ezekhez minden elvárható támogatást megadni.

9. Tulajdonjog fenntartás

Eladó a vételár teljes kifizetéséig a leszállított termékek tulajdonjogát fenntartja.

Mindaddig, amíg Eladó tulajdonjoga a leszállított termék felett fennáll:

  • Vevő kizárólag Eladó érdekeinek elsődlegessége alapján járhat el, így különösen köteles tájékoztatni Eladót minden olyan körülményről (végrehajtási, csőd- vagy felszámolási eljárásban foganatosítandó cselekményekről, azok veszélyéről) amely Eladó ésszerű gazdasági érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,
  • Vevő köteles Eladó gazdasági érdekeinek megóvása érdekében minden szükséges intézkedést saját költségére megtenni,
  • amennyiben Eladó tulajdonjogának fenntartása veszélybe kerül, Vevő köteles a leszállított termékeket Eladó részére haladéktalanul, de legkésőbb a veszély bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül visszaszállítani,

Amennyiben a fentiek ellenére Vevő a teljes vételár kifizetését megelőzően a leszállított termékek tulajdonjogát a késztermékbe történt felhasználásával megszerzi, úgy a termékek értékesítéséből, vagy a termékek feldolgozása, átalakítása, egyesülése vagy vegyülése következtében létrejövő új dolog értékesítéséből befolyó vételárat Vevő köteles 3 napon belül a termékek hátralékos vételára Eladó részére történő megfizetésére fordítani, ezen Vevői vételárkövetelést Vevő Eladó követelésének fedezetéül leköti.

10. Előre nem látható körülmények (Vis Maior)

Szerződő felek mentesülnek a jelen ÁSZF alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok vis maior következményeként álltak elő.

A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen ÁSZF elfogadását követően merülnek fel, továbbá amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak különösen az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, továbbá járványok (emberi, állati), a háború, a katonai cselekmények, a terrorcselekmények, a hatóságok intézkedései, vagy bármely más, a felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.

Ilyen jellegű esemény beálltakor az érintett fél, a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 7 napon belül köteles írásban értesíteni a másik felet a vis maior természetéről és mértékéről, továbbá köteles minden tőle általában elvárhatót megtenni a vis maiorból származó károk enyhítése érdekében.

Vis maior esetében a rendeléshez tartozó teljesítési határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak, kivéve, ha a vis maior időtartama olyan mértékű, hogy – a szerződés tárgyát is figyelembe véve – Vevőnek már nem áll érdekében a teljesítés. Ez esetben Vevő jogosult a rendelést lemondani. A vis maiorból eredő feltételek esetleges megváltozásában feleknek újra meg kell egyezni, egyébként a korábbi megállapodás érvényét veszti, amely esetben a felek a szerződéskötéskori állapotot állítják helyre, egymással szemben egyéb követelést nem érvényesítenek, arról kifejezetten lemondanak. Vis maior esetén azonnali felmondásnak nincs helye.

11. Felelősség korlátozása

Eladó a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségén, valamint a termékfelelősségén túlmenő egyéb felelősségét kizárja.

12. Nyilatkozatok

A jelen ÁSZF alapján kötött adásvételi szerződésekhez kapcsolódó nyilatkozatok megtételének érvényes és hatályos formája az írásbeliség, melynek megfelelő és Felek által elfogadott formája az e-mail, telefax, illetve postai küldemény. Az adásvételi szerződés szóban, illetve ráutaló magatartással történő módosításának, illetve megszüntetésének lehetősége kizárt. Az írásbeliség követelményéről szóban lemondani nem lehet. Amennyiben az ÁSZF vagy az egyedi szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti az egész szerződés érvényességét. Ilyen esetben az érvénytelenséget orvosolni kell és a felek kötelesek szerződésmódosítással az érvénytelen rész szerinti akaratuknak megfelelő, immáron érvényes rendelkezést hatályba léptetni. Az esetleges érvénytelenség csak a jövőre nézve alkalmazható, az érvénytelenség megállapítását megelőző időszakra a szerződést hatályossá kell nyilvánítani és kölcsönösen el kell számolni a teljesítésekkel.

A jelen ÁSZF alapján kötött adásvételi szerződésekhez kapcsolódó nyilatkozatot fax, vagy email útján történő közlés esetében az elküldést követő napon, a levél útján történő kézbesítés esetében az ajánlott levélként történő feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek és közöltnek kell tekinteni akkor is, ha az „Címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „Nem kereste”…stb. értesítéssel érkezik vissza (KÉZBESÍTÉSI VÉLELEM). A tértivevény önmagában igazolja a kézbesítést.

Jelen ÁSZF 2017. március hó 8. napjától hatályos, azt Eladó a honlapján ezen a napon közzéteszi.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.